Треба да Знаеш за Мене: Права, не насилство за сексуалните работници во Македонија

Sorry, you need to install flash to see this content.
  • Tag
  • Flag
  • Rate
  • Save
  • Download
close

Your tags:

Login or register to tag items

A comma-separated list of terms describing this content. Example: rendition, police brutality, "Company, Inc.".

You can remove your tags by clicking on a specifc tag.

close

Login or register to tag items

close

Please login to rate media.

close

Please login to save to media.

close

Download

HOPS_Mac_full_480x270.flv (74.7mb)

Во Македонија, како и низ светот, сексуалните работници се истуркани на маргините од општеството преку комбинација од предрасуди, дискриминација, и насилство. Навредите и омразата ги обременуваат нивните животи, доминираат во медиумските извештаи, и го насочуваат пристапот на институциите кон нив. Но, животот на сексуалните работници се состои од многу повеќе, и продавањето сексуални услуги не го оправдува негирањето на основните човекови права, кои треба им бидат загарантирани на сите луѓе подеднакво.
“Треба да Знаеш за Мене” е приказна за искуствата и желбите на сексуалните работници на и вон улицата, раскажана од прва рака. Справувајќи се со малтретирањето и насилството од клиентите, макроата и полицијата, сексуалните работници се трудат да му се спротивстават на негативниот општествен став со тоа што гласно проговараат и се борат за своите основни права. Овој филм повикува на нула толеранција за насилството против сексуалните работници, соодветна истрага и гонење на сторителите, и координиран одговор од институциите за вистинските потреби на сексуалните работници.
© 2009 ХОПС – Опции за здрав живот & WITNESS

Please enable JavaScript for full functionality of this page

Geographically Related